معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

محسن رجب ــ  سرپرست  اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 

امین کاوسی ــ  مشاور فرماندار و سرپرست  اداره روابط عمومی

 

روح اله کریمی ــ  سرپرست مدیریت بحران