معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی

 

 محمد رضا یزدان یار ــ معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهیل غلامی ــ  سرپرست اداره سیاسی و انتظامی